A korpásodás szabályozására - Teafa & Bojtorján | Oriflame Cosmetics

Bojtorján felállítása. Bojtorján Együttes - művei, könyvek, biográfia, vélemények, események

A munka els sorban válasz August Ludwig bojtorján felállítása Schlözer —ben megjelent, a szászok és az erdélyi nemzetek ko- rai történetét vizsgáló, vitákat generáló könyvére. Nem elhanyagolható azonban az a tény sem, hogy a Nyelvmível Társaság minden addigi történetkutatásra vonatkozó részeredményét ma- gába foglalja, a megírás módszere pedig ötvözi az addigi erdélyi és a kés bbi, ez esetben a cá- folandó Schlözert l átvett metodológiai megoldásokat. Bojtorján felállítása kéziratot szintetikus munkaként keze- lem, amely lassan formálódott a Nyelvmível Társaság megalakulásától annak megsz néséig és még azon is túl.

Jancsó Elemér három nevek a pénisz alakja szerint osztja a társaság munkásságát, amely szerint és között a f tevékenység a nyelvm velés volt, de a program már ebben az id szakban is felölel- te az anyanyelven való m vel dés egész területét, és között f leg társadalomtudo- mányokkal foglalkoztak, majd a végst l ig tartó korszakban a természettudo- mányok terjesztése állt a társaság érdekl désének középpontjában.

Fontos és meghatározó jelent ség a társa- ság életében a kötet megjelenésekétséges azonban, hogy radikális változásokat ered- ményezett volna. A nyelvm velés a kés bbi id szakokban is fontos szerepet kap, egyre inkább körvonalazódik azonban a nagy, szintetikus, átfogó, szótár- és enciklopédikus jelleg munkák megvalósíthatatlansága is.

Ha a megjelent kötetet összevetjük a második darab tervezett tarta- lomjegyzékével 4 azt kell látnunk, hogy sem terjedelmileg, sem pedig bojtorján felállítása nincsen szá- mottev különbség a kett között. Az els kötet írásai ugyanis láthatóan egy átfo- gó munka részeiként jelentek gyógynövény kakukkfű erekciója, amely nyelvtani leírása, szabályrendszere a kor él magyar nyelvének.

A második kötetnek csupán az els írása folytatja a megkezdett munkát. A másik két írás történetiként is felfogható, ezek: kun szótár illetve a régi erdélyi orosz nyelv bemutatá- sa. Ilyen értelemben elfogadható a történeti munkák els rend sége a társaság munkásságában, ez azonban inkább kényszer választásnak t nik. Nyomasztó lehetett ugyanis a különböz vá- dak jelenléte az erdélyi közgondolkodásban: a románok politikai követelései, Schlözer és a 1 A dolgozat megírásának ideje alatt a szerz a Román Tanügyminisztérium által meghirdetett CNCSISTD program ösztöndíjasa volt.

Irassanak-meg p. A tagok bojtorján felállítása ugyan ennek szükséges voltát, helyzetüket azonban ekkor már nem látják kielégít nek arra, hogy átfogó munkákat ké- szítsenek.

bojtorján felállítása

A történelem felé fordulás az els id szakban a forrásgy jtéssel kezd dik. Az els darabban Aranka György meg is jelenteti a társaság addigi munkásságának elstörténetileg is jelent s eredményét: tétellel gyarapítva teszi közzé Az erdélyi kézírásban lév történetíróknak újabb és b vebb lajstromát. Az eredményhez nagyban hozzájárult Aranka György erdélyi és magyarországi forrásgy jt útja, a Kovachich Mártonnal való személyes találkozás, valamint hozzájárultak a munkás társak 6 levelei, kutatásai.

Kövess minket!

A lajstromhoz csatolt bevezet ben Aranka összefoglalja a Kéziratkiadó Társaság történetét, ennek céljait és hasznait. Bojtorján felállítása már az els kötetben felhívja a figyelmet ennek szükségszer voltára, s t azokat a kezdeményezéseket is számba veszi, amelyek erre irányulnak. Felsorolja azokat a f úri könyvtárakat, ahonnan a dokumentumokat be lehetne gy jteni, és kötetbe szerkesztve kiadni. Ebben a pontban mutatkozik eltérés a rajzolatokhoz 8 képest, hiszen azokban nem beszél az oklevelek gy jtésének szükségességér l, a Kéziratkiadó Társaság is kizárólag az írott történel- met adta volna ki, vagy fordította volna magyarra.

A módszertani meghatározások tehát már az els kötetben megjelennek, azt látjuk, hogy ezeket a társaság munkásságának els szakaszában megfogalmazta.

bojtorján felállítása

Ennek ellenére magában a kötetben megjelent történeti tárgyú írások nem fe- lelnek meg az általuk támasztott követelményeknek. A szakirodalom ezeket a szövegeket együttesen rajzolatoknak nevezi. Két írásban is megemlítik Tündér Ilona legendáját, míg az egyik szerz valóban kétkedéssel kezeli a hagyományt, a másik kiemelked szerepet szán neki Gyu- lafehérvár történetének megírásában.

Legérzékenyebb pénisz

Azt figyelhetjük meg, hogy a Társaság m ködésének második szakaszában az els ben már megalapozott törekvések nyernek központi szerepet. Az utáni id kben nem csupán a tör- ténelemre irányuló gyakorlati figyelem n meg, hanem módszertani kérdések is egyre inkább el térbe kerülnek ilyen például a várostörténeti monográfiák körül kialakult vita, amely már tudatos elfordulás a német területen íródott világtörténetekt l.

Az es évek nem csupán a rajzolatok megfogalmazását jelentik Aranka életében, ekkoriban jelenik meg ugyanis Az anglus és magyar igazgatásnak egyben-vetése 10 cím m ve, majd nem sokkal utána ennek német nyelv fordítása Szrógh Sámuelt l.

bojtorján felállítása

Már az es években foglalkozik a bojtorján felállítása, több hátrahagyott kézirat is bizonyítja, hogy különösképpen Kászonszék Csíktól való elválása, valamint a marosszéki tisztségek érdekel- ték. E korai törekvéseknek végs kutatási irányt a Csíki Székely Krónika felbukkanásavalamint August Ludwig von Bojtorján felállítása Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen cím könyvének megjelenése szab.

Egyrészt elküldik a Csíki Székely Krónikát az erdélyi tudósoknak, hogy a bojtorján felállítása nyelv szövegváltozatra jegyzeteket írjanak, másrészt Aranka maga kezdi el Schlözer könyvének megcáfolását. Már az Úgy t nik, hogy ezek a munkák párhu- zamosan futnak egymással, eleinte nem találunk összefüggéseket a tervezett székely történet, a Csíki Székely Krónika vagy Anonymus fordításának kritikai kiadása, illetve Schlözer könyvé- nek megcáfolása között.

A székelyek pecsétjének leírásával a társaság korábban is foglalkozott, az err l szóló tanulmányt már a tervezett második kötetben meg akarták jelentetni.

Az Kés bb, az Könyv — nyomtató által, Kolozsváron, 11 Vergleichung zwischen Engllands und Ungarns Regierungsform. Oder Ein Wort an diejenungen, von welchen die ungarn für unruhige Köpfe gehalten werden. Aus dem Ungarischen übersetzt und vermehrt.

 • Meg kell pucolni a bojtorján?
 • Érett erekció
 • Ha eltávolítják a prosztatát, akkor merevedés lesz Fitymaszűkület tünetei és kezelése - HáziPatika Gyógyszer, hogy a pénisz hosszú ideig állt Alultápláltságot jelent.
 • Mit kell enni, amit a pénisz megnőtt
 • Férgek, paraziták, tetvek - Ötös ajánló
 • A pénisz hatékonyságának helyreállítása
 • A korpásodás szabályozására - Teafa & Bojtorján | Oriflame Cosmetics

A különböz korszakok és területek vizsgálata ekkor még heterogénnek t nik, várostörténetek írása, a köztudatban él mítoszok felcserélése szakszer tudományos munkák- kal, székely oklevéltár és jogtörténet amely az oklevelek magyarázatából alakulna kiforrás- kiadás és -magyarázat illetve egy közös erdélyi történelem megírása körvonalazódik az as években.

Véleményem szerint a Schlözer könyvére írott cáfolatok, az ehhez felhasznált ad- digi részeredmények egymás mellé kerülésével juthatott el Aranka ahhoz a gondolathoz, hogy mindezeket egyetlen nagy munkában kellene kiadni. A korábban kifejlesztett történetírói módszereken Aranka Schlözer munkájának hatására sokat fejleszt. Bár folyamatosan csak negatívan beszél róla és m vér l annak ellenére, hogy az ekkoriban Göttingában tartózkodó Gyarmathi Sámuel és a peregrinusok gyakran figyelmeztetik, hogy Schlözer módszerei a legkorszer bbeka szövegek alapos összevetésével kimutathatónak tartom, hogy melyek azok az elképzelések, amelyeket átvesz a göttingai történészt l.

Schlözer bojtorján felállítása korán, már az as évek közepén kidolgozza történeti-kritikai módszerét, a módszeren magán a továbbiakban már nem sokat módosít. A módszer kidolgozása négy folyamathoz kö- t dik, a Schlözer saját módszerét a még göttingai diákéveiben elsajátított exegézis és klasszika filológia alapjain kezdte el finomítani és történeti forrásokra alkalmazni.

Ezzel eltávolodott a korábbi, teológiai alapokra épül történetírástól és igyekezett objektív, forráskritikára alapozó történel- met írni. Hitt a tények erejében, ilyen értelemben Rousseau-tól is eltávolodott, aki Emiljében kifejti, hogy a tények kritikus kezelése sem más, mint feltételezések m vészete.

Abban azon- ban mindketten Voltaire-t sem hagyva ki a sorból egyetértenek, hogy a történelemnek nem csupán katasztrófák és háborúk leírásából kellene állnia, hanem a békés népek kultúrateremt munkájának leírásából is.

Schlözer els nagy munkája, az UniversalHistorie megjelentetése el tt, ben a Gedanken über die Art, bojtorján felállítása russische Historie zu bojtorján felállítása 22 cím rövid írá- sában fejti ki módszerének alapjait.

Meg kell pucolni a bojtorján?

Meggy z dése, hogy csakis a forráskritikai módszer képes arra, hogy megszüntesse az el ítéleteket, a tudatlanságot és az elfogultságot. A módszer hozzá- járulhat ugyan ehhez, maga Schlözer azonban több esetben is bevallja, hogy a történeti munká- ból nem zárható ki teljességgel az elfogultság.

Es gibt eine Nationalparteilichkeit, die eher Tugend, als Schwachheit, noch weniger Verbrechen ist. A történész munkája két fontos összetev b l áll, és amíg bojtorján felállítása els t, tudniillik a forráskritikát és a tények alapos vizsgálatát nem vitte véghez, nem kezdhet a második, sokkal nehezebb feladathoz: a korszakoláshoz, rendszerezéshez és bojtorján felállítása, leíráshoz. Schlözer történetírói elméletével az erdélyi szászok is tisztában lehe- tettek, a kifejtett elvek alapján például árnyaltabban lehet értelmezni a Siebenbürgische Quartalschrift írásait is.

bojtorján felállítása

A magyar történeti munkák közül ugyanis melyek legtöbb esetben 20 A kézirattárban fellelhet teljes egészében a IV. Winter szerk. Létezik olyan nemzeti elfoglultság, mely inkább erény, mint gyengeség, még kevésbé b ncselekmény.

Elismerik forráskutató tevékenységét, viszont úgy gondolják, hogy átfogó jelleg törté- nelmet nem tud írni, ahhoz még nem született meg a magyar Robertson.

A bojtorján levelei mérgezőek?

A szászok és Schlözer viszont csupán annyit állítanak, hogy a magyar történetírásnak egyel re az els fázis, azaz a szakszer forrásgy jtés és kiadás munkáját kell elvégeznie. A forráskritika maga három munkafázisból áll Schlözer elképzelése szerint: 1.

 1. Meg kell pucolni a bojtorján?
 2. One moment, please
 3. Ott löltek mög a perzekútorok?
 4. Gyógyító növények A bojtorján az egyik legrégebb óta használt méregtelenítő gyógynövény.

Mivel Schlözernek ez a munkája csak utólag, a Így kritikájában Aranka pontosan a Schlözer elmélete és gyakorlata közötti ellentmondásokra hívja fel a figyelmet. Igazat a' betü és szo irásábann; Igazat a' Szok jelentésében, igazat a' ki-mondásbann, és a' nyelvnek 's beszédnek zürzavar nélkül maga tisztaságábann valo legjobb pénisznövelő szerek tartásábann.

Ezek felett Igazat a' történetekben, az azok rendibe magokat elö ado homállyoknak, kérdéseknek, kéttségeknek más nagyobb kissebb Irok bal vélekedéseiknek értelemmel és a' Logika szoross Törvénnyei szerént valo meg itélésébenn, és ki fejtésekbenn, 's az eredeti Kutfejekböl tisztán valo merittésbenn. Kiváltképpenn pedig azt várja: bojtorján felállítása a' Munka indulatosságnak, részre haj- lásnak, sértegetéseknek, elme bojtorján felállítása, mások illetlen szidalmazásának, annál in- kább az illetlenség, embertelenség, és az közönséges társaság arany kötelének meg sértésére szolgálhato, 's vétkes roszsz indulatra magyarázhato mondásoknak 's a' külömbözö Rendek és Nemzetek között egyenetlenség magvait el hinthetö ki-fejezéseknek, 's tüzes szikrázásoknak még árnyékátol is üress légyen.

Feri \u0026 a fenyőfa

Az erdélyi tudós leginkább a nevek pontatlan használatát kifogásolja, Schlözer ugyanis mind könyvének címében, mind pedig a teljes munkában németeknek nevezi a szászokat. Aranka ezt azzal magyarázza, hogy a szász kifejezés elterjedt ugyan, de nincs történeti hitelessége, az Er- délybe betelepült németek nem a német értelemben vett szászok tehát szászországiak voltak, a megnevezés csak kés bb, pontatlanul vált általánossá.

Schlözer, i. Szolgálatbann; sok Nyerges, és más betsületes Mester emberek, némelly Kortsomárosokig, és Kémény seprökig a' Városokbann.

Más Német ma Erdélybenn nintsen. Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Ennél is felháborí- tóbbnak tartja, hogy a magyarok megnevezését is a bevett gyakorlattól bojtorján felállítása en használja Schlözer.

bojtorján felállítása

Igaz, ez egy korábbi szöveg részeként jelenik meg, a végs nek tekinthetcenzori engedéllyel ellátott szöveg már csak a történelmi pontatlanságot kifogásolja. Aranka tehát igyekezett szakszer munkát írni, melyb l hiányoznak a nemzetekre vonatkozó sértések, azonban neki sem sikerült ez kifogástalanul megvalósítania. Ezt az elméleti kritériumot azonban kés bbi munkájában nem tartja be, többször is kitér arra, hogy a szászokról írott munkájában mi a pozíciója.

Ugyanebben a részben Schlözer protestáns történetírónak nevezi magát, ezzel az ön- definícióval Aranka nem tud mit kezdeni. Ilyen értelemben nevezi magát protestáns történetírónak: Auch als GeschichtForscher bin ich Protestant, und glaube nichts blos deswegen, weil es die historische Kirche glaubt. Schlözer elméletében és gyakorlatában a forráskritika kap központi helyet. Ezt a gyakorla- tot Nestor-kiadásában fejleszti a legtökéletesebb szintre, itt nem csupán az összes fellelhet variánst veti egybe maga az eredeti Nestor krónika elveszett, csupán kés bbi másolatok álltak rendelkezésérehanem a krónikában leírtakat más, korabeli forrásokkal állítja párhuzamba, már ismert nek vélt történelmi tényekkel egyezteti, kifejti a hihet és bojtorján felállítása közötti kü- lönbséget, így próbálva megírni az oroszok és Európa akkori népei hiteles történetét.

Világosan látszik tehát, hogy nem fogadja el kritika nélkül a szerzetes krónikaíró állításait, többkötetes m vének csupán kis százalékát adja a tulajdonképpeni átírás, nagyrészt az kommentárjaiból és logikai, nyelvészeti, kulturális ma- gyarázataiból áll a m. A bojtorján felállítása elismerést ezzel a m vével szerzi ugyan meg, a módszer azonban korábbi, minden addigi munkájában is ezt igyekezett követni.

Ebb l a szempontból jogos Aranka kritikája, aki szerint Schlözer nem tartja tiszteletben a saját maga által állított követelményeket a szászokról írott munkájában, hiszen nem teljes forrásokat ad ki.

bojtorján felállítása

Schlözer viszont általában a még ki nem adott forrásokra utal, a bojtorján felállítása megjelentettekr l csupán ítélkezik, de nem veti össze a variánsokat. E munkájában nem pénisz hossza vagy vastagsága forráskritikára, inkább csak a történet- írásra alapoz, nem új dokumentumokat akar kiadni, hanem a már meglév kre felhívni az euró- pai tudós világ figyelmét.

Hogy bojtorján felállítása nagyobb részén csak dirib darabok, folt hátán foltok. Ebbe mi érdem, hogy Protestans? Az Attyatol vette; érdem nints benne: ha annak tartya magát, tsak szerentsés vélle. Peters, i. Az igazság birodalmában nem ismerem el az elévülést: a hagyományt, mely távoli évszázadokból visszhangzik hozzánk valótlannak tartom.

Levelezésében ezért hangsúlyozza több alkalommal is, hogy ezzel a módszerrel kíván- ja megírni a székelyek történelmét.

Ebb l a szempontból érthetmiért sürgeti Anonymus m - vel és a Csíki Székely Krónika kritikai kiadását, hiteles forrásként csak abban az esetben hasz- nálhatóak, ha, hasonlóan Schlözer Nestor-kiadásához, szövegeiket a fellelhet korabeli doku- mentumokkal összevetik.

A Csíki Székely Krónika esetében mivel ismeretlen forrásról van szó szükségesnek tartja mind az eredeti latin, mind pedig a magyar fordítás közlését, a hozzá írott megjegyzéseket, majd pedig azoknak a dokumentumoknak a közzétételét és kommentár- ját, amelyek az beli kézírás állításait alátámasztják I.

Magyarázó szövegében többször is említi, hogy a krónika némely állítását mind Anonymus, mind pedig Bojtorján felállítása alátá- masztják, a kritikai vizsgálatra azért van mégis szükség, mert a régies bojtorján felállítása nyelv használatának következtében félreérthet a szöveg Schlözer gyakran hangoztatja forráskritikai fejtegetései- ben, hogy a nyelvet változásának folyamatában kell tanulmányozni, a Nestor szöveg esetében például szóról-szóra meg kell vizsgálni, hogy az adott kifejezés mit jelent Nestor, illetve a má- solók korában.

Nem a csalárdságnak, hanem a régiségnek bizonyos jele.

Györgytea Bélféreg, féreghajtás - Györgytea - Betegségkereső

Ezekbenn több kevesebb hiba lehet: de tudatlanság hibája. Ezzel szemben Anonymust teljes mértékben elutasítja, még csak nem is törekszik arra, hogy kritikai vizsgálatnak vesse alá. Annak ellenére ugyanis, hogy forráskritikáját ezek alapján dolgozza ki, már egy korábbi fázis- ban eltávolodik az exegézist l és klasszika-filológiától, mint a történettudomány lehetséges segédtudományaitól.

A történeti munkának tényeken és logikán kell alapulnia, ok-okozati viszonyokat kell vázolnia. Wie ist dieser sein Ausdruck zu verstehen? Der alte Mann braucht warscheinlich Wörter und RedensArten, die nach Jaren nicht Allen mer verständlich sind: denn Wörter entstehen, blühen, und verschwinden, wie Völker und Reiche.

Annak ellenére, hogy véleménye szerint a magyarok történetére vonatkozó latin források esetében a történetírónak nem kell ismernie a magyar nyelvet ugyanis szerinte nem csupán a források nyelve, hanem azok milyen péniszeket akarnak a nők is latinAnonymus értelmezésének esetében az etimologizálások miatt el- engedhetetlennek tartja azt.

Kommentálni kellene ugyanis a szöveget, de csupán azért, hogy a magyar történészek végre lemondjanak arról, hogy hiteles forrásként használják. Schlözer többnyire elfogadja Constantinus bojtorján felállítása, vi- szont úgy látja, hogy Anonymus teljes mértékben ellentmond neki.

Egy- részt azt állítja, hogy senki nem vizsgálta még Constantinus állításait, feltétel nélkül igaznak fogadta el azokat a nyugati tudós világ. Els lépésben tehát azt bizonyítja, hogy a bizánci csá- szár m ve sem mentes az ellentmondásoktól és a logika szabályai szerint értelmezhetetlen kije- lentésekt l. Ugyanakkor Anonymus lehetséges hibáit is felsorolja. Másrészt pedig nem a két író ellentmondásaira hegyezi ki elemzését, hanem azok különböz ségére Katona és Engel eb- ben az id ben azon dolgoznak, hogy bebizonyítsák a két szerz nem állít egymásnak ellent- mondó dolgokat.

Aranka tudott a kutatásról, úgy gondolta azonban, hogy a történészek lassan haladnak munkájukkal, a rossz kiindulópont bojtorján felállítása nem is tartja megvalósíthatónak.

Ezek is érdekelhetik

De egyik Iro se tudott a' másikrol semmit, azért némelly részbenn mindenik zavar. Es nem is lehetett külömbenn: mert mindenik tsak egyik egyik részénn kezdi a' Nemzetnek; 's végre egészszet tsinál belölle. Nem találom hogy utaztak volna! Nem találod: Azért nem utaztak. Jo Logica, szép Kritika! Mivel magyar nyelven dolgozott kizárhatjuk azt a feltétele- zést, hogy csupán a Schlözer könyvére írott cáfolattal lenne dolgunk. Annak ellenére, hogy mindvégig meg rzi polemikus és vindikatív jellegét, elmondhatjuk, hogy alaposan dokumen- tált és jól felépített szöveget állított össze Aranka.

Nur müßte der Commentator notwendig ungrisch verstehen: denn der Verf.

Bojtorján Együttes

Wie weit der Unfug und die Einfall hierinn im ganzen MittelAlter gegangen ist, übersteigt allen Glauben. A kérdésre csupán feltételezésekkel, néhány fennmaradt levél erre vonatkozó uta- lásaival lehet válaszolni. Aranka György E nagy munka. Itt sok munkával keveset tsinálunk. A püs- pök, annak ellenére, hogy a kéziraton Ez a leg utolsó volt, a ki Schlötzernek kezére dolgozott.

A két Báró kente a szekeret. Szükséges lett vólna talám Németül: mert Magyarul kevesen olvasták és éppen azok nem, a kiknek kellene.

Gyermekkorától járt oda nyaralni, s azóta is visszamegy minden évben, van, hogy négy-öt hónapot is eltölt a holtág mellett. Ott született a Bojtorján első lemeze is. Vörös Andor lapunk Aranyemböre. Ez csak a véletlen műve volt. Hódmezővásárhelyi származású édesapámék éppen átutazóban voltak Vásárhelyről Békéscsabára, ahol tanárként dolgoztak, és én Orosházán úgy döntöttem, világra jövök.

Mártonffi ugyanis a polémia szabályainak megfelel en úgy gondolja, hogy a cáfolat csak akkor lett volna hatásos, ha az abban kifejtett álláspontok az ellenfél számára is érthet vé válnak. Ezzel szemben Aranka saját m vét nem csupán egy polémia részeként látja, hanem önálló történeti munkának tekinti, fon- tos forráskritikai apparátussal, így talán erre nézve is érvényesnek tartja, korábbi, Kovachichnak kifejtett álláspontját, amely szerint minden fontos történeti dokumentumot ma- gyar nyelven kell kiadni annak ellenére, hogy a nyugati tudós világ azokat nem fogja érteni.

Nincsenek további információink arra vo- natkozóan, hogy miért nem jelent meg Aranka m ve mégsem, egy es Gyarmathinak szó- ló levélben Aranka még mindig arról panaszkodik, hogy munkája nincs kinyomtatva, okokat azonban nem sorol fel.

Ez pedig igen fontos momentuma volt az erdélyi történetírás terén bekövetkezett fejl désnek, azt ezt követ en megjelent szakszer tudományos munkák módszereinek megalapozásaként is bojtorján felállítása. György Aranka as Historian. In bojtorján felállítása paper, a juristic, historical, polemic-vindicative manuscript finished bypresumably written by György Aranka is being investigated.

This work is essentially an answer for the debate- provoking book of August Ludwig von Schlözer, published in —, which investigates the early history of the Saxon and transilvanian nations. However it also includes all the partial results accomplished by the Hungarian Language Society Nyelvmível Társaság until that time regarding history research, and the method of writing alloys the then transilvanian and the latter, in this case the adopted methodological approaches of Schlözer, they wanted to contradict.